Македонските Евреи во османлските пописи од XVI и од XIX век

Автор: Ѓоргиев, Драги

Издавувач: Фонд на холокаусот на Евреите од Македонија

Година: 2014

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-4713-03-6