Македонска хроника: Приказната за Сефардските Евреи на Балканот

Автор: Мајкл Беренбаум, Марк Коен, Џејн С.Гербер, Михаил Хелд, Ицак Меис, Елиезер Папо, Едвард Серота

Издавувач: Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија

Година: 2011

Јазик: македонски, англиски

ISBN: 978-608-65129-2-7