КАКО ДА УЧИМЕ ЗА ХОЛОКАУСТОТ


Препораките имаат за цел да го продлабочат разбирањето на холокаустот низ поставувања на клучни прашања во врска со историскиот контекст на холокаустот, неговиот обем и причините зошто и како се случил.

Пред сè, наставниците треба да бидат сигурни дека холокаустот може да се предава ефикасно и успешно само со внимателна подготовка и соодветни материјали за тоа. Делот „Како да учиме за холокаустот “ говори за можностите и предизвиците на проучувањето и учење за холокаустот низ презентирање на практични пристапи и методи, кои треба да се применат и во формалното и неформалното образовние.

ОПШТИ ПРИНЦИПИ

Холокаустот може успешно да се научи; не се плашете да пристапите кон оваа тема

Некои наставници се двоумат да ја истражуваат историјата на холокаустот поради перцепцијата за тешкотија и чувствителност на наставата содржина и на предметот. Некои наставници се прашуваат како да се пренесе степенот на трагедијата, големиот број на вклучени бројки и амбисот во кои човештвото може да потоне. Некои се прашуваат како да ги ангажираат своите ученици без да ги трауматизираат или се грижат за можни реакции од нивна страна на оваа тема. Особено, наставниците сакаат да бидат подготвени за низата однесувања и одговори што можат да бидат поттикнати од интензитетот на наставната содржината.

Учениците треба да се запознаат со историјата на холокаустот со метод соодветен на нивната возраст. Одржување на фокусот на индивидуалните приказни поврзани со жртвите, бегството, а и спасувањето можат да бидат соодветни за помладата публика. Покомплексен и предизвикувачки материјал може да се користи за постарите ученици, со употреба на соодветни основни извори.

Бидете прецизни во користењето на термините и дефинирајте го терминот Холокауст

  • Прецизноста на јазикот при опишување термини и активности може да им помогне на учениците да избегнуваат генерализации, што ги заматуваат разликите и разбирањето. На пример, поимот „логор или камп“ се користи за да се опише широк спектар на места и локации. Иако луѓето починаа и беа убиени во многу логори создадени од нацистите и нивните соработници, не сите логори биле намерно изградени како центри за убиства или логори на смртта. Различни логори функционирале на различни начини во различни периоди, вклучително концентрационите логори, работнички кампови , и транзитни кампови, за кои постојат соодветни дефиниции. Дефинициите помагаат да се избегнат недоразбирањата во обезбедување на специфичноста на истите.

  • Kористењето јасна дефиниција за терминот „Холокауст“ (или „Шоа“) може да ги минимизира збунувањата од почеток. ИХРА го користи терминот „холокауст“ за да го опише државниот систематски спонзорираниот прогон и убиство на Евреите од државата од страна на нацистичка Германија и нејзините соработници помеѓу 1933 година и 1945 година. Висината на прогонот и убиствата се случија во контекст на Втора светска војна. Некои организации – дури и некои авторитативни институции – го применуваат терминот „холокауст“ во многу широка смисла за да ги опфати сите жртви на нацистичкото прогонство. Сепак повеќето историчари од тој период користат попрецизно дефинирање кое признава дека Евреите беа целта на систематски прогон и убиство на начин што ја одредува нивната судбина за разлика од останатите, со можен исклучок на Синтите и Ромите (група на жртви , кои од новороденчињата до стари лица биле цел на потполно уништување). Бидете свесни дека различни извори можат да дефинираат различни начини на одреден поим. Обезбедете употреба на термини кој е конзистентен и точен.

  • Споделете со учениците дека за многу луѓе терминот „холокауст“ е проблематичен. Составен од грчки зборови, „холокаустот“ сугерира на жртва од горење, односно спалување. Терминот може погрешно да имплицира дека масовното убиство на Евреите било форма на мачеништво, а не резултат на геноцид. Поради оваа причина, многумина претпочитаат да го користат хебрејскиот збор „Шоа“ што во превод значи „катастрофа“.

  • Обезбедете им на учениците можност критички да дискутираат за терминологијата. Направете експлицитна компарација, како на пример дека поимите „Конечно решение“ или „Еврејски проблем“ биле еуфемизам создадени и користени од сторителите во историскиот момент со цел да се артикулира нивниот поглед на светот наспроти постојниот во неутралениот јазик, за непристрасно опишување на минатите настани. Слично на тоа, термините како „гетото“ треба да се деконструираат за да се откријат различните значења што се користат од страна на нацистите наспроти пред- и пост-нацистичките апликации.

  • Наставниците се охрабруваат да ги разгледаат начините на кои зборува општеството и културата за холокаустот, бидејќи овие општествени поими можат да влијаат врз разбирањето на учениците. Популарната култура и дискурс можат да предизвикаат митови и заблуди за историја. Моделирање на конзистентност, точност и прецизност на јазикот може да помогне во распакувањето на претсмислени идеи.

Создадете широки појаснувања за оваа тема и контекстуализирајте ја историјата

Холокаустот претставува низа поврзани настани кои се случиле преку националните граници за време и во контекст на војната. Така што, настаните продолжуваат да бидат дел од многу различни Европски и глобални истории и историски процеси. Учениците треба да бидат способни да утврдат дека Холокаустот беше спроведен на различни начини од земја до земја. Покрај тоа, разни кратки, средни и долгорочни фактори во европската и глобалната историја го направија возможен геноцидот. Создадете можности да ги отворите овие размислување во пошироки контексти во рамките на кои се случувал настаните за време на холокаустот.

Овие настани се истражувани опширно од страна на научниците. Обидете се да користете релевантни и неодамнешно објавени академски студии, кои опфаќаат различни аспекти на геноцидот и неговата еволуција при дизајнирање на наставната содржина и планирање на индивидуалната настава.

 


Секоја помош од Ваша страна е повеќе од добредојдена.

Донирајте за да продолжиме со успешната работа и едукација

MK EN